Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
01 - 2019 Vypracovanie PD - Technická vybavenosť k rómskym obydliam Ing. Božena Hamaďaková s.r.o.
7000.00 €
19/42/012/17 MOS - § 12 UPSVaR
0.00 €
VO-092019 Poskytovanie komplexných poradenských služieb v oblasti VO Tender consult, s.r.o.
720.00 €
18/42/052/905 Poskytnutie príspevku na AČ podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. UPSVaR
5295.57 €
b.č. Vystúpenie na podujatí "Úcta k starším" 28.10.2018 FS Hatalovčan
180.00 €
b.č. Stavebné práce "Sociálne zariadenia KD Šamudovce" Dombyt SK s.r.o.
7889.49 €
18/42/010/80 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN UPSVaR
0.00 €
18/42/012/144 Zabezpečenie výkonu MOS §12 pre obec od 1.10.2018 - do 31.3.2019 UPSVaR
0.00 €
b.č. Spracúvanie osobných údajov MADE spol. s.r.o.
0.00 €
Dodatok č.3 k zmluve "Rek.OcÚ+KD-zateplenie" -č.zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6-135 zmena budu 6.13 Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
Dodatok č.3 k zmluve KC Zmena Príručky pre zapojené subjekty KC Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
b.č. Realizácia stavebných prác na projekte "Oprava soc. zariadení a kuchyne KD Šamudovce Dombyt SK s.r.o.
6292.30 €
MUNICIPALITY/23/2018 Poskytnutie FP na projekt Oprava soc. zariadení a kuchyne KD Nadácia SPP- NF Municipality
6000.00 €
18/42/012/47 Zabezpečenie výkonu MOS §12 pre obec od 1.4.2018 - do 30.9.2018 UPSVaR
0.00 €
N20160301003D02 Zmena sídla KC , Šamudovce č.14 Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
2018 OU Šamudovce-Kultúrny dom-rekonštrukcia mot.a zásuvkových rozvodov DELI - Ing. Ďurovčík Jaroslav
3929.46 €
2018 Rekonšrtrukcia kancelárskych priestorov-Obecný úrad Šamudovce DOMBYT SK, s.r.o.
9974.27 €
I. Poskytovanie služieb technika PO Vladimír Tkáč
100.00 €
b.č. Vypracovanie bezpečnostného projektu, výkon funkcie "Zodpovednej osoby" PP PROTECT, s.r.o.
30.00 €
18/42/052/2 Poskytnutie príspevku na AČ podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. UPSVaR
9453.24 €
b.č. Stavebné práce " Oprava chodníka a úprava školského dvora ZŠ Šamudovce" Dombyt SK s.r.o.
7496.00 €
1 Rekonštrukcia domu smútku Šamudovce a úprava okolia ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.
115198.66 €
12/2017/CSM Zhotovenie diela " Rekonštrukcia strechy OcÚ Šamudovce" CSM-STAV
10319.52 €
17/42/010/50 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi UPSVaR
0.00 €
b.č. Stavebné práce "Výstavba strechy skladových priestorov KC" Dombyt SK s.r.o.
3700.00 €
Dodatok č.1 k ZoD - CSM STAV Rekonštrukcia OCÚ s KD Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti CSM-STAV
0.00 €
Dodatok č.2 Výdavky projektu a NFP-Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti Slovenská inovačná a energetická agentúra
194472.77 €
052017 Vypracovanie PD pre stavbu Rekonštrukcia domu smútku Šamudovce a úprava okolia GORAS SK s.r.o.
3800.00 €
b.č. Stavebné práce " Oprava domu smútku v obci Šamudovce" Dombyt SK s.r.o.
14361.55 €
01/2017/ŠAM/EM Externý manažment k projektu "Rekonštrukcia OCÚ+KD Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti" I & Z Tender s.r.o.
4698.00 €
17/42/012/189 MOS - §12 UPSVaR
0.00 €
Dodatok č.1 Úprava zmluvy o NFP Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
2017 Sponzorský dar na usporiadanie 10. ročníka miestnej výstavy zvierat Slovenský zväz chovateľov Sliepkovce
100.00 €
b.č. Stavebné práce " Terasa Komunitného centra Šamudovce - bezbariérový prístup" Dombyt SK s.r.o.
6512.48 €
3/2017/CSM Zhotovenie diela "Oddychová zóna v centre obce Šamudovce" CSM-STAV
5485.50 €
125/POD-75/17 Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu Program obnovy dediny Slovenská agentúra životného prostredia
5485.50 €
b.č. Stavebné práce "Oprava omietky na ZŠ Šamudovce" Dombyt SK s.r.o.
13456.80 €
3/2017 Prenájom nebytových priestorov Šamudovce s.č. 100 Stredná odborná škola
50.00 €
2017 peňažný dar na materiálne vybavenie MŠ Krásnovce Materská škola Krásnovce
200.00 €
01/2017/ŠAM/PUBL Dodanie tovaru - Rekonštrukcia OCÚ s KD Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti - Publicita Rastislav Mantič
509.00 €
ZOD2017/006 Výkon EA a EC -Rekonštrukcia OCÚ s KD Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti Ing. Bežovský Marek,PhD.-MAX ENERGY
1430.00 €
b.č. Výkon stavebného dozoru - rekonštrukcia OCÚ s KD Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti JADOZ s.r.o.
3800.00 €
3/2017/CSM Zhotovenie diela s názvom "Oddychová zóna v centre obce Šamudovce" CSM-STAV
5485.50 €
19/§52/2017 Poskytnutie príspevku na AČ podľa §52 UPSVaR
7042.56 €
7/2017/§ 54- ŠnZ Poskytnutie FP na podporu vytvorenia pracovného miesta UPSVaR
7530.21 €
KŽP-PO4-SC431-2015-6/135 Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti Slovenská inovačná a energetická agentúra
203590.50 €
2017 Výstavba odberného plynového zariadenia a vykurovania KC Šamudovce Dombyt SK s.r.o.
13715.03 €
8000070417 Pripojenie meracieho zariadenia na meranie spotreby zemného plynu KC SPP - distribucia, a.s.
216.36 €
MUNICIPALITY/8/2017 Poskytnutie FP na projekt "Oprava podláh a omietok KC" Nadácia SPP- NF Municipality
10000.00 €
2017 Úprava vzajomných práv a povinností obcí Šamudovce,Krásnovce a Lastomír v súvislosti so zmenou územia týchto obcí. Obec Lastomír
0.00 €
b.č. Oprava podláh a omietok miestnosti KC Šamudovce Dombyt SK s.r.o.
10049.90 €
17/42/012/18 Zabezpečenie výkonu MOS UPSVaR
0.00 €
b.č. Vypracovanie PHSR obce šamudovce na roky 2014-2020 Iveta Ondarišinová
600.00 €
b.č. Oprava strechy a sokľa ZŠ Šamudovce Dombyt SK s.r.o.
7197.94 €
2 Pr/8/2017 Zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce odsúdenému Okresný súd
0.00 €
1/2017/CSM Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti CSM-STAV
191018.50 €
16/42/010/27 Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN UPSVaR
0.00 €
08/2016 "Rozšírenie kamerového systému, objekt ZŠ" SYTELI, s.r.o.
1667.40 €
9100116091 Úprava podmienok a zložiek ceny plynu OCÚ SPP, a.s.
0.00 €
9100115601 Zlavnené podmienky a zložky ceny plynu SPP, a.s.
0.00 €
9105487702 Úprava podmienok a zložiek ceny plynu RD 100 SPP, a.s.
0.00 €
b.č. Modernizácia a rekonštrukcia strechy KC Šamudovce Dombyt SK s.r.o.
11930.23 €
b.č. Oprava sociálnych zariadení KC Šamudovce Dombyt SK s.r.o.
6111.19 €
16/42/012/182 Vykonávanie MOS od 1.10.2016 - 31.3.2017 UPSVaR
0.00 €
1740/10/2016/závod MI Prevádzkovanie vodovodu v obci VVS, a.s. VVS, a.s.
0.00 €
b.č. Oprava podláh, malieb a rozvodov vody v ZŠ Šamudovce DOMBYT SK, s.r.o.
3741.06 €
b.č. VO - výber dodávateľa stavby Rekonštrukcia OCÚ s KD za účelom zvýšenia energetickej účinnosti I & Z Tender, s.r.o.
990.00 €
b.č. Oprava vykurovania ZŠ Šamudovce ROVKUR s.r.o.
7239.93 €
b.č. Prenájom nebytových priestorov RD 100 Stredná odborná škola
50.00 €
15/§50j/NS 2016 Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti - § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. UPSVaR
6024.15 €
07/06/2016 Realizácia diela -Rozšírenie kamerového systému SYTELI, s.r.o.
1658.16 €
VMIO713201507A Rámcova dohoda o podmienkach prevádzkovania triedeného zberu KO ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
b.č. Odchyt túlavých zvierat v intraviláne obce FA HUNTER - Igor Tomko
217.00 €
61/2016/§54 - ŠnZ Poskytnutie fin.príspevku na vytváranie voľných prac .miest - § 54 UPSVaR
5192.10 €
Municipality/17/2016 Poskytnutie finanč. príspevku na projekt Rekonštr. priestorov KD Nadácia SPP- NF Municipality
6000.00 €
30/§52/2016 Zabezpečenie výkonu AČ podľa § 52 UPSVaR
14074.86 €
16/42/012/57 Zabezpečenie výkonu MOS na účely AP podľa §12 UPSVaR
0.00 €
N20160301003 NP - KOMUNITNÉ CENTRUM Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
N20160127065 Národný projekt TSP v obci Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
1/2016 Vypracovanie PD "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Šamudovce" RAPPRO SK s.r.o.
1100.00 €
č. 3/2016/IZ Prenájom pozemku na stavbu chodníkov v obci par. č. 1547/1 o výmere 849,60 m2. Košický samosprávny kraj
1.00 €
5/2015/Z Vypracovanie žiadosti o NFP REDECO, s.r.o.
980.00 €
15/42/010/20 Vykonávanie AČ v rozsahu 32 hod. mes./1 uchádzač UPSVaR
0.00 €
01/11/15 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu "Chodník pre peších v obci Šamudovce" Ing. Štefan Čižmár , AGROPRO
2940.00 €
1011/284/2015/ÚP Odpredaj pozemkov pod ČS verejnej kanalizácie VVS, a.s.
2.00 €
967/204/2015/IÚ Predaj - časť stavby SO 03 TK-výtlačný rad VVS, a.s.
12000.00 €
052015 Vypracovanie PD pre stavebné povolenie pre "Rekonštrukciu obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom zvyšovania energetickej účinnosti" GORAS SK s.r.o.
4000.00 €
15/42/012/227 Vykonávanie AČ formou MOS-§12 UPSVaR
0.00 €
b.č. Dodávka školského ovocia pre ZŠ A.O.D Trade s.r.o.
0.00 €
868/254/2015/ÚP Vecné bremená na pozemkoch obce VVS, a.s.
0.00 €
2015 Prenájom nebytových priestorov, Šamudovce č.100 Stredná odborná škola
50.00 €
48/§52/2015 Zmena dohody AČ UPSVaR
0.00 €
3/2015 Komunitné centrum-prípojka vody, NN prípojka, prípojka kanalizácie DELI - Ing. Ďurovčík Jaroslav
21394.81 €
48/§52/2015 Vykonávanie aktivačnej činnosti UPSVaR
4150.80 €
2015 Vykonávanie menších obecných služieb UPSVaR
0.00 €
2015 Betónové oplotenie Profil Invest Slovakia s.r.o.
835.87 €
3Pr/109/2015 Zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce odsúdeného Okresný súd
0.00 €
3/2015 "Komunitné centrum-prípojka vody, NN pripojka, prípojka kanalizácie a elektrotechnické inštalácie" DELI - Ing. Ďurovčík Jaroslav
21394.81 €
223/2015 Zabezpečenie realizácie MOS pre obec UPSVaR
0.00 €
20/2015/§54-VZ Poskytnutie fin.príspevku na podporu vytvárania pracovných miest-§54 UPSVaR
9716.40 €
09/03/2015 Rozšírenie kamerového systému v obci Šamudovce SYTELI, s.r.o.
560.87 €
RKZ 2511 Dodávanie stavebného materiálu STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky
0.00 €
číslo 2 Oprava oplotenia ihriska ZŠ Šamudovce Alexander Erdelyi ALEX
4078.00 €
číslo 1 Oprava oplotenia a vstupnej brány ZŠ šamudovce Alexander Erdelyi ALEX
6475.00 €
b.č. Poskytnutie fin.prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Mesto Michalovce
54.00 €
b.č. Budúce uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodávku školského ovocia A.O.D Trade s.r.o.
0.00 €
b.č. Dodávanie pracovného oblečenia a obuvi LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o.
0.00 €
b.č. Dodávanie čistiacich prostriedkov J.Drapáková - DRAPAX
0.00 €
b.č. Dodávanie kancelárkych potrieb J.Drapáková - DRAPAX
0.00 €
b.č. Dodávanie pracovného náradia Železiarstvo Puškáš, s.r.o.
0.00 €
16122014 Zvýšenie bezpečnosti v obci Šamudovce nainštalovaním kamerového systému SYTELI, s.r.o.
8758.64 €
VO-0122015 Poskytovanie komplexnýxh poradenských služieb pri VO Tender consult, s.r.o.
660.00 €
2015 SOÚ zabezpečí pre obec činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku Mesto Michalovce
0.00 €
12015 Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov Vladimír Tkáč
60.00 €
b.č. Poskytnutie dotácie na projekt Rekonštrukcia sieti KC Ministerstvo vnútra SR
18000.00 €
Dodatok č.1 Zmena v čl.III ods.10, ods.18 a v čl. V ods.1 Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
135542014 Financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality v obci MV SR-Okresný úrad
7000.00 €
512014 Realizácia pracovných činnosti - § 10 zákona 417/2013 Z.z. UPSVaR
0.00 €
b.č. Dodávanie kancelárskej techniky a servis MICOMP spol. s.r.o.
0.00 €
482015 Realizácia AČ pre obec - § 12 zákona č. 417/2013 Z.z. UPSVaR
0.00 €
b.č. Poskytnutie fin.prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Mesto Michalovce
43.20 €
b.č. Odborná pomoc študentom formou praxe VŠZaSP Sv.Alžbety-detašované pracovisko Michalovce
0.00 €
00 Dodanie kolesového traktora MK TRAKTOR s.r.o.
39600.00 €
1 Peňažný dar pre účely činnosti obdarovanho v súlade s jej cieľom fungovania,osobitne na úhradu dodávok ovocia a ovocnej šťavy v rámci programu "Školské ovocie" v šk. roku 2014/2015 PeDe Trade spol. s.r.o.
0.00 €
2014/2015 dodávka školského ovocia v šk. roku 2014/2015 A.O.D.TRADE s.r.o.
0.00 €
1 Betónova platňa č.54b.stĺp hladky priebežný,ukončovací Profil Invest Slovakia s.r.o.
2513.00 €
Dodatok č.1 Zmena označenia dohody na č.26/§52/2014/NP VAOTP SR-4 UPSVaR
0.00 €
78/2014 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN UPSVaR
0.00 €
00 Audit účtovnej závierky Ing. Martin Šepeľák - audítor
600.00 €
1 Úprava článkov v zmluve a ich znenie MADE spol. s.r.o.
0.00 €
26/§52/2014/ŠR Zabezpečenie realizácie AČ formou menších obecných služieb pre obec UPSVaR
3933.90 €
12014 Predaj a kúpa nehnuteľnosti v obci Šamudovce s.č.100 Anna Cmárová, Michal Valiska
20000.00 €
3Pr/26/2014 Zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce odsúdenej Okresný súd
0.00 €
1 Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania šk.rok 2013/2014 Mesto Michalovce
64.80 €
9/2014 Zabezpečenie realizácie činnosti MOS UPSVaR
0.00 €
ZOD 2013-02.01 Architektonické a stavebné služby KC Šamudovce Ing.Arch. Martin Hakoš
8470.00 €
0-0 Poskytnutie dotácie k projektu "Vypracovanie proj.dokumentácie na rekonštrukciu KC Ministerstvo vnútra SR
5000.00 €
002/2013-IZ-5.0/V Výška poskytnutých finančných prostriedjkov na výkon TSP v obci Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
č. 48/§50j/NS 2013 Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti podľa § 50j UPSVaR
5709.06 €
- Zhotovenie kovovej informačnej tabule Juraj Koreň
220.00 €
538/112/2013/IÚ Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č.538/112/2013/IÚ pa pozemok pod PČS v rámci stavby:"Tlaková kanalizáciaŠamudovce- 1.stavba" VVS, a.s.
0.00 €
2013_MRK_PO-PO_097 Prevod hnuteľného majetku získaný z projektu MPC Prešov
3361.20 €
210 Audit účtovnej závierky obce za rok 2012 Ing. Martin Šepeľák - audítor
600.00 €
10092013 Kúpa hnuteľnej veci: Kniha "Zemplínčata" Ján Lomaga
20.00 €
1 Uprava ceny spolufinancovania ÚPD na spracovanie návrhu riešenia ÚPO Obec Lastomír
754.30 €
575/4/2013/závod MI Prevádzkovanie miestnych rozvodov verejnej kanalizácie v obci VVS, a.s.
408990.00 €
539/113/2013/IÚ Postúpenie práv a povinnosti súvisiacich s výkonom funkcie investora na časti stavby TK Šamudovce 1.stavba VVS, a.s.
0.00 €
538/112/2013/IÚ Kúpna zmluva na pozemok pod PČS za cenu 1 € VVS, a.s.
1.00 €
1017/2013/801 Darovanie techniky , softvéru a kníh pre ZŠ ŠPÚ
0.00 €
8/§52/2013/NP VAOTP SR-2 Realizácia AČ formou menších OS pre obec UPSVaR
3.41 €
č. 235/63/2013/IÚ Postúpenie práv a povinnosti pri výkone funkcie investota na stavbe Splašková kanalizácia Šamudovce 2.stavba VVS, a.s.
0.00 €
106 Prevádzkovanie, správa a údržba infor.zariadení v obci ARDSYSTÉM, s.r.o.
0.00 €
1 Poskytnutie fin.prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania v r.2013 Mesto Michalovce
216.00 €
40-000064015PO2013 Dodávka vody z ver.vodovodu VVS, a.s.
0.00 €
ZOD 2013-02 Architektonické a stavebné služby KC Šamudovce Ing.Arch. Martin Hakoš
2455.00 €
130128 Dodávka progr.vybavenia ekonom.agendy IFOsoft
79.20 €
002/2013-IZ-5.0/v Terénna sociálna práca v obci - národný projekt Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
B-2011/2912-710061978 Prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu-výpočtová technika ÚIaPŠ
648.60 €
U1005/2013 Poskytnutie licencie k programu a služieb systémová podpora MADE spol. s.r.o.
70.00 €
1998/5300/2012 Výpožička podperných bodov NN vedenia Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
210 Overenie účtovnej závierky obce za rok 2011 Ing. Martin Šepeľák - audítor
600.00 €
1/2012 Vytvorenie webstránky obce Šamudovce webex media, s.r.o.
120.00 €
98/2005 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke HM štátu Obvodný úrad Michalovce
2340.19 €
OPV/24/2011 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzií MRK MPC Prešov
0.00 €
25/§52/2012/NP V-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ UPSVaR
3355.20 €
5100307471 Zmluva o združenej dodávke elektriny VSE, a.s.
0.00 €
100728957 ZoP Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
180.00 €