Aktuality 2014

Oznámenie

O Z N Á M E N I E

O PREROKOVANÍ

ZADANIA PRE SPRACOVANIE SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ KRÁSNOVCE, LASTOMÍR, SLIEPKOVCE A ŠAMUDOVCE

 

            Obec Lastomír ako šatutárny zástupca pre obstarávanie spoločného Územného plánu obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce podľa § 18 ods. (5) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

o z n a m u j e

v súlade s ustanovením §20 stavebného zákona občanom, dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí a právnickým osobám, že začína

prerokovanie ZADANIA pre spracovanie spoločného

Územného plánu obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce

sa uskutoční v čase od 30.11.2012 do 30.12.2012.

            Zadanie je uložené k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Šamudovciach každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnené na internetovej stránke v časti dokumenty: www.lastomir.ocu.sk, www.obecsliepokovce.sk, www.krasnovce.ocu.sk, www.obecsamudovce.sk, www.boskov.sk, www.uzemneplany.sk.

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na:

Obec Šamudovce č.99, 072 01 Pozdišovce.

            V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 30.12. 2012. Majitelia pozemkov (fyzické a právnické osoby) a príslušné dotknuté orgány a organizácie sú povinné vyjadriť sa v stanovenej lehote. V prípade nepodania písomnej pripomienky sa v súlade s §20 ods. (4) stavebného zákona predpokladá , že k zadaniu nemá pripomienky.

 

 

 

v.r.

Vladimír Paulov

starosta obce Šamudovce

 

 

Vyvesené dňa: 30.11.2012                                                            Zvesené: dňa: .............2012

Zoznam aktualít

Vianočná akadémia 2014
Úprava pred OCÚ
Pravoslávne liturgické slávnosti v Šamudovciach
Výlet na Zemplínsku Šíravu 12.07.2014
SENIORI + RÓMOVIA = ROZKVITNUTÁ OBEC
DUCHOVNÉ STRETNUTIE
ŠKOLA RODINNÝCH FINANCIÍ
Karneval 2014