Aktuality 2014

OZNÁMENIE

O Z N Á M E N I E 
O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LASTOMÍR, SLIEPKOVCE, KRÁSNOVCE, ŠAMUDOVCE

 

V zmysle § 11 odst. (3), § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že obce Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce, Šamudovce začali dňom 19.6.2012 prípravné práce na obstarávanie špoločného územného plánu obce Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce, Šamudovce.

• Vyzývame občanov obce Šamudovce, vlastníkov pozemkov, občianske združenia a občianske iniciatívy, podnikateľov, vlastníkov stavieb verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia, aby poskytli informácie a podklady týkajúce sa katastrálneho územia obce, definovali svoje požiadavky, námety a odporúčania pre riešenie územného plánu obce. 

• Žiadame dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a organizácie v termíne o poskytnutie podkladov, stratégií, programov a projektov uvedených v §7a stavebného zákona ako „ostatné podklady“. Ide najmä o podklady ochrany prírody a tvorby ŽP a krajiny, ochrany kultúrneho a historického dedičstva, projekty pozemkových úprav, lesných a vodohospodárskych úprav pozemkov, koncepcie riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry a regionálneho rozvoja. Tieto podklady, pokiaľ sú spracované, sa povinne využívajú pri spracovaní územného plánu.

Námety, požiadavky, podklady a informácie dotknutých orgánov, organizácií, právnických a fyzických osôb je potrebné predložiť v termíne do 30 dní od zverejnenia oznámenia
na obecnej tabuli,
resp. do 30 dní od doručenia tohto oznámenia na adresu obecného úradu. 

Vladimír Paulov
starosta obce Šamudovce


Vyvesené dňa: 19.6.2012

Zoznam aktualít

Vianočná akadémia 2014
Úprava pred OCÚ
Pravoslávne liturgické slávnosti v Šamudovciach
Výlet na Zemplínsku Šíravu 12.07.2014
SENIORI + RÓMOVIA = ROZKVITNUTÁ OBEC
DUCHOVNÉ STRETNUTIE
ŠKOLA RODINNÝCH FINANCIÍ
Karneval 2014