Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Projekty

Názov a sídlo prijímateľa :

                                                               Obec Šamudovce

Šamudovce 99

072 01  Šamudovce

Mesto Spišské Podhradie  bolo úspešným prijímateľom projektu  v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývaní, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Na realizáciu aktivít projektu bol mestu poskytnutý nenávratný finančný príspevok  vo výške:

maximálne        184 749,13 EUR.

Aktivity sa realizujú v rámci projektu :

Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom

zvýšenia energetickej účinnosti

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia budovy, zlepšenie ochrany stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy a úspora v rozpočte mesta vynaložená na prevádzku riešenej budovy. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahlo zvýšenie úžitkovej hodnoty budovy, jej reprezentatívnosti a skvalitnenie podmienok fungovania v tejto budove, ako pre zamestnancov tak aj pre širokú verejnosť.

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/135

Dátum začatia a ukončenia hlavných aktivít projektu :  09/2017 - 05/2018

Operačný program : Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán : Slovenská inovačná a energetická agentúra

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

www.siea.sk

www.op-kzp.sk.

.

OBEC ŠAMUDOVCE

Začala realizáciu projektu pod názvom

„Oprava sociálnych zariadení v Komunitnom centre Šamudovce“

.

Názov poskytovateľa:                               Nadácia SPP, Nadačný fond Municipality pri Nadácií SPP

Názov prijímateľa:                                     Obec Šamudovce

Názov projektu:                                         Oprava sociálnych zariadení KC Šamudovce

Miesto realizácie projektu:                        Komunitné centrum Šamudovce

Samosprávny kraj:                                    Košický samosprávny kraj

Časový rámec realizácie projektu:           Apríl – Október 2016

Výška finančného príspevku:                  6.000 € (slovom šesťtisíceur)

Cieľ projektu:                                             Skvalitnenie vybavenosti Komunitného centra

Cieľová skupina:                                       Občania obce Šamudovce

.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream.


.


Názov projektu:    Poskytovanie pracovnej činnosti UoZ- odpracovanie dávky v hmotnej núdzi § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda uzavretá s ÚPSVaR Michalovce

Dohoda č. 15/42/010/20 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 násl. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení, uzatvorená  dňa 09.12.2015

Termín začatia projektu do 1. 1. 2016.

Termín ukončenia projektu do 31.12.2016.

.


Názov projektu:    Poskytovanie pracovnej činnosti UoZ- vykonávanie menších obecných služieb podľa § 12, ods.3 písm. b, bod 4, resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda uzavretá s ÚPSVaR Michalovce

Dohoda č. 16/42/012/182 o podmienkach  vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 4. resp. bod 5,  Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení, uzatvorená  dňa 19.09.2016

Termín začatia projektu do 01. 10. 2016.

Termín ukončenia projektu do 31.03.2017.

.


Názov projektu:   Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50 j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

Dohoda uzavretá s ÚPSVaR Michalovce

Dohoda č. 15/§50 j/NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

uzatvorená  dňa 22.06.2016

Termín začatia projektu od01. 07. 2016.

Termín ukončenia projektu do 31.03.2017.

.


Názov projektu: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Zmluva uzatvorená s IA MPSVaR SR Bratislava

Zmluva o spolupráci číslo N20160127065  o úpravách zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVAR SR a spolupracujúcim subjektom pri implementácií národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, financovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Uzatvorená dňa  27.01.2016

Termín začatia projektu : rok 2016

Termín ukončenia projektu : rok 2019

.


Názov projektu: Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni kód ITMS2014+: 312041A136

Zmluva uzatvorená s IA MPSVaR SR Bratislava

Zmluva o spolupráci číslo N20160301003 o úpravách zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVAR SR a poskytovateľom pri implementácií národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, kód ITMS+: 312041A136 financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Uzatvorená dňa  01.03.2016

Termín začatia projektu : rok 2016

Termín ukončenia projektu : rok 2019

.