Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
NP "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II." Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: MPC Bratislava
0.00 €
Odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu, odpad z čistenia ulíc, objemný odpad Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: TaZS
0.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečovaní podmienok vykonávania AČ podľa §52 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
8457.96 €
Vývoz a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: TaZS
0.00 €
Úprava existujúcej webstránky Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: WEBEX.digital s.r.o.
144.00 €
Oprava fasády obecnej nebytovej budovy s.č.100- "Gazdovský dom " Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
8233.34 €
Stavebné práce "Chodník pre peších Šamudovce" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
66611.40 €
FP na projekt "Oprava fasády obecnej nebytovej budovy č.100-Gazdovský dom Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia SPP- NF Municipality
8000.00 €
Oprava skladov ZŠ Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
4200.00 €
Úprava ceny a platobných podmienok v bode 1. čl.V zmluvy o poskytovaní stravy Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
2.15 €
Úprava článku 3, bod 1 v ZoD Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: PP PROTECT, s.r.o.
39.60 €
Refundácia CCP zamestnancov KC Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Povinnosti zmluvných strán pri budovaní/umiestnení stavby technická vybavenosť k rómskym obydliam Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: SPP - distribucia, a.s.
0.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Príprava a dovoz stravy pre žiakov ZŠ Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Tibor Mandel,BUBO reštaurácia
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania - CVČ Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Základná škola,J. Švermu
62.00 €
Poskytnutie príspevku na AČ § 52 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
6704.64 €
Stavebné práce - Cestička pre chodcov Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
36967.70 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania - CVČ Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Základná škola T.J. Moussona
62.00 €
Zmena systému financovania Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Prenájom parciel za účelom realizácie výstavby chodníka pre peších Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Košický samosprávny kraj
1.00 €
Záväzok uzavrieť Nájomnú zmluvu s predmetom plnenia a náležitosťami dohodnutými v čl.III. tejto zmluvy Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Košický samosprávny kraj
0.00 €
Oprava sociálnach zariadenmí a kuchyne v budove Komunitného centra Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
14488.69 €
Zmena odseku 1.1 bod 1.1.1. Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Poskytnutie úveru bankou klientovi Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: PRIMA BANKA Slovensko a.s.
71777.78 €
Zmena odseku 1.1 bod 1.1.1. Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb- KC Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
4700.00 €
Prenájom, výmena,, čistenie, doprava rohože Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Lindstrom, s.r.o.
401.21 €
Zmena ceny na zhotovenie diela "Rekonštrukcia domu smútku Šamudovce a úprava okolia" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.
71777.78 €
Poskytnutie FP v rámci NP REŠTART Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
3724.80 €
FP na projekt "Zariadenie miestnosti zrekonštruovaného KD Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia EPH
1000.00 €
Predĺženie platnosti zmluvy z roku 2016 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Predĺženie platnosti zmluvy z roku 2016 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Rozšírenie distribučnej siete Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: SPP - distribucia, a.s.
0.00 €
Dotácia pre organizáciu-reštaurovanie ikonostasu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Gréckokatolícka cirkev Šamudovce
1500.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti CO Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ing. Ján Kočiš BEPOP
100.00 €
Oprava podláh a omietok kuchyne a skladov KC Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
8026.43 €
Poskytnutie FP na projekt Oprava podláh, omietok kuchyne a skladov KC Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia SPP- NF Municipality
8000.00 €
Poskytovanie právnych služieb klientovi zo strany advokáta Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: JUDr. Jozef Sotolář, PhD
1094.40 €
Poskytnutie FP v rámci projektu REŠTART Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
1676.16 €
Poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v rámci projektu Cesta na trh práce 2 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
4210.44 €
Financovanie projektu Rekonštrukcia DS a úprava okolia Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
71777.78 €
Poskytovanie príspevku na AČ zo zdrojov ESF a ŠR Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
0.00 €
Vypracovanie PD - Technická vybavenosť k rómskym obydliam Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ing. Božena Hamaďaková s.r.o.
7000.00 €
Poskytovanie komplexných poradenských služieb v oblasti VO Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Tender consult, s.r.o.
720.00 €
Poskytnutie príspevku na AČ podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
5295.57 €
Vystúpenie na podujatí "Úcta k starším" 28.10.2018 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: FS Hatalovčan
180.00 €
Stavebné práce "Sociálne zariadenia KD Šamudovce" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
7889.49 €
Spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: MADE spol. s.r.o.
0.00 €
zmena budu 6.13 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
Zmena Príručky pre zapojené subjekty KC Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Realizácia stavebných prác na projekte "Oprava soc. zariadení a kuchyne KD Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
6292.30 €
Poskytnutie FP na projekt Oprava soc. zariadení a kuchyne KD Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia SPP- NF Municipality
6000.00 €
Zmena sídla KC , Šamudovce č.14 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
OU Šamudovce-Kultúrny dom-rekonštrukcia mot.a zásuvkových rozvodov Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: DELI - Ing. Ďurovčík Jaroslav
3929.46 €
Rekonšrtrukcia kancelárskych priestorov-Obecný úrad Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: DOMBYT SK, s.r.o.
9974.27 €
Poskytovanie služieb technika PO Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Vladimír Tkáč
100.00 €
Vypracovanie bezpečnostného projektu, výkon funkcie "Zodpovednej osoby" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: PP PROTECT, s.r.o.
30.00 €
Poskytnutie príspevku na AČ podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
9453.24 €
Stavebné práce " Oprava chodníka a úprava školského dvora ZŠ Šamudovce" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
7496.00 €
Rekonštrukcia domu smútku Šamudovce a úprava okolia Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.
115198.66 €
Zhotovenie diela " Rekonštrukcia strechy OcÚ Šamudovce" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: CSM-STAV
10319.52 €
Stavebné práce "Výstavba strechy skladových priestorov KC" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
3700.00 €
Rekonštrukcia OCÚ s KD Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: CSM-STAV
0.00 €
Výdavky projektu a NFP-Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
194472.77 €
Vypracovanie PD pre stavbu Rekonštrukcia domu smútku Šamudovce a úprava okolia Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: GORAS SK s.r.o.
3800.00 €
Stavebné práce " Oprava domu smútku v obci Šamudovce" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
14361.55 €
Externý manažment k projektu "Rekonštrukcia OCÚ+KD Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: I & Z Tender s.r.o.
4698.00 €
Úprava zmluvy o NFP Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
Sponzorský dar na usporiadanie 10. ročníka miestnej výstavy zvierat Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovenský zväz chovateľov Sliepkovce
100.00 €
Stavebné práce " Terasa Komunitného centra Šamudovce - bezbariérový prístup" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
6512.48 €
Zhotovenie diela "Oddychová zóna v centre obce Šamudovce" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: CSM-STAV
5485.50 €
Poskytnutie dotácie na realizáciu projektu Program obnovy dediny Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5485.50 €
Stavebné práce "Oprava omietky na ZŠ Šamudovce" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
13456.80 €
Prenájom nebytových priestorov Šamudovce s.č. 100 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Stredná odborná škola
50.00 €
peňažný dar na materiálne vybavenie MŠ Krásnovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Materská škola Krásnovce
200.00 €
Dodanie tovaru - Rekonštrukcia OCÚ s KD Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti - Publicita Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Rastislav Mantič
509.00 €
Výkon EA a EC -Rekonštrukcia OCÚ s KD Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ing. Bežovský Marek,PhD.-MAX ENERGY
1430.00 €
Výkon stavebného dozoru - rekonštrukcia OCÚ s KD Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: JADOZ s.r.o.
3800.00 €
Zhotovenie diela s názvom "Oddychová zóna v centre obce Šamudovce" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: CSM-STAV
5485.50 €
Poskytnutie príspevku na AČ podľa §52 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
7042.56 €
Poskytnutie FP na podporu vytvorenia pracovného miesta Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
7530.21 €
Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
203590.50 €
Výstavba odberného plynového zariadenia a vykurovania KC Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
13715.03 €
Pripojenie meracieho zariadenia na meranie spotreby zemného plynu KC Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: SPP - distribucia, a.s.
216.36 €
Poskytnutie FP na projekt "Oprava podláh a omietok KC" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia SPP- NF Municipality
10000.00 €
Úprava vzajomných práv a povinností obcí Šamudovce,Krásnovce a Lastomír v súvislosti so zmenou územia týchto obcí. Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Obec Lastomír
0.00 €
Oprava podláh a omietok miestnosti KC Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
10049.90 €
Vypracovanie PHSR obce šamudovce na roky 2014-2020 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Iveta Ondarišinová
600.00 €
Oprava strechy a sokľa ZŠ Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
7197.94 €
Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: CSM-STAV
191018.50 €
"Rozšírenie kamerového systému, objekt ZŠ" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: SYTELI, s.r.o.
1667.40 €
Úprava podmienok a zložiek ceny plynu OCÚ Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Zlavnené podmienky a zložky ceny plynu Odb.: Základná škola
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Úprava podmienok a zložiek ceny plynu RD 100 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Modernizácia a rekonštrukcia strechy KC Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
11930.23 €
Oprava sociálnych zariadení KC Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
6111.19 €
Prevádzkovanie vodovodu v obci VVS, a.s. Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: VVS, a.s.
0.00 €
Oprava podláh, malieb a rozvodov vody v ZŠ Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: DOMBYT SK, s.r.o.
3741.06 €
VO - výber dodávateľa stavby Rekonštrukcia OCÚ s KD za účelom zvýšenia energetickej účinnosti Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: I & Z Tender, s.r.o.
990.00 €
Oprava vykurovania ZŠ Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: ROVKUR s.r.o.
7239.93 €
Prenájom nebytových priestorov RD 100 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Stredná odborná škola
50.00 €
Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti - § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
6024.15 €
Realizácia diela -Rozšírenie kamerového systému Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: SYTELI, s.r.o.
1658.16 €
Rámcova dohoda o podmienkach prevádzkovania triedeného zberu KO Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Odchyt túlavých zvierat v intraviláne obce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: FA HUNTER - Igor Tomko
217.00 €
Poskytnutie fin.príspevku na vytváranie voľných prac .miest - § 54 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
5192.10 €
Poskytnutie finanč. príspevku na projekt Rekonštr. priestorov KD Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia SPP- NF Municipality
6000.00 €
Zabezpečenie výkonu AČ podľa § 52 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
14074.86 €
NP - KOMUNITNÉ CENTRUM Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Národný projekt TSP v obci Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
Vypracovanie PD "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Šamudovce" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: RAPPRO SK s.r.o.
1100.00 €
Prenájom pozemku na stavbu chodníkov v obci par. č. 1547/1 o výmere 849,60 m2. Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Košický samosprávny kraj
1.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: REDECO, s.r.o.
980.00 €
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu "Chodník pre peších v obci Šamudovce" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ing. Štefan Čižmár , AGROPRO
2940.00 €
Odpredaj pozemkov pod ČS verejnej kanalizácie Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: VVS, a.s.
2.00 €
Predaj - časť stavby SO 03 TK-výtlačný rad Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: VVS, a.s.
12000.00 €
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie pre "Rekonštrukciu obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom zvyšovania energetickej účinnosti" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: GORAS SK s.r.o.
4000.00 €
Dodávka školského ovocia pre ZŠ Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: A.O.D Trade s.r.o.
0.00 €
Vecné bremená na pozemkoch obce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: VVS, a.s.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov, Šamudovce č.100 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Stredná odborná škola
50.00 €
Zmena dohody AČ Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
0.00 €
Komunitné centrum-prípojka vody, NN prípojka, prípojka kanalizácie Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: DELI - Ing. Ďurovčík Jaroslav
21394.81 €
Vykonávanie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
4150.80 €
Betónové oplotenie Odb.: Základná škola
Dod.: Profil Invest Slovakia s.r.o.
835.87 €
"Komunitné centrum-prípojka vody, NN pripojka, prípojka kanalizácie a elektrotechnické inštalácie" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: DELI - Ing. Ďurovčík Jaroslav
21394.81 €
Zabezpečenie realizácie MOS pre obec Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
0.00 €
Poskytnutie fin.príspevku na podporu vytvárania pracovných miest-§54 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
9716.40 €
Rozšírenie kamerového systému v obci Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: SYTELI, s.r.o.
560.87 €
Dodávanie stavebného materiálu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky
0.00 €
Oprava oplotenia ihriska ZŠ Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Alexander Erdelyi ALEX
4078.00 €
Oprava oplotenia a vstupnej brány ZŠ šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Alexander Erdelyi ALEX
6475.00 €
Poskytnutie fin.prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Mesto Michalovce
54.00 €
Budúce uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodávku školského ovocia Odb.: Základná škola
Dod.: A.O.D Trade s.r.o.
0.00 €
Dodávanie pracovného oblečenia a obuvi Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o.
0.00 €
Dodávanie čistiacich prostriedkov Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: J.Drapáková - DRAPAX
0.00 €
Dodávanie kancelárkych potrieb Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: J.Drapáková - DRAPAX
0.00 €
Dodávanie pracovného náradia Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Železiarstvo Puškáš, s.r.o.
0.00 €
Zvýšenie bezpečnosti v obci Šamudovce nainštalovaním kamerového systému Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: SYTELI, s.r.o.
8758.64 €
Poskytovanie komplexnýxh poradenských služieb pri VO Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Tender consult, s.r.o.
660.00 €
SOÚ zabezpečí pre obec činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Mesto Michalovce
0.00 €
Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Vladimír Tkáč
60.00 €
Poskytnutie dotácie na projekt Rekonštrukcia sieti KC Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
18000.00 €
Zmena v čl.III ods.10, ods.18 a v čl. V ods.1 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality v obci Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: MV SR-Okresný úrad
7000.00 €
Dodávanie kancelárskej techniky a servis Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: MICOMP spol. s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie fin.prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Mesto Michalovce
43.20 €
Odborná pomoc študentom formou praxe Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: VŠZaSP Sv.Alžbety-detašované pracovisko Michalovce
0.00 €
Dodanie kolesového traktora Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: MK TRAKTOR s.r.o.
39600.00 €
Peňažný dar pre účely činnosti obdarovanho v súlade s jej cieľom fungovania,osobitne na úhradu dodávok ovocia a ovocnej šťavy v rámci programu "Školské ovocie" v šk. roku 2014/2015 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: PeDe Trade spol. s.r.o.
0.00 €
dodávka školského ovocia v šk. roku 2014/2015 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: A.O.D.TRADE s.r.o.
0.00 €
Betónova platňa č.54b.stĺp hladky priebežný,ukončovací Odb.: Základná škola
Dod.: Profil Invest Slovakia s.r.o.
2513.00 €
Zmena označenia dohody na č.26/§52/2014/NP VAOTP SR-4 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
0.00 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ing. Martin Šepeľák - audítor
600.00 €
Úprava článkov v zmluve a ich znenie Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: MADE spol. s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie realizácie AČ formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
3933.90 €
Predaj a kúpa nehnuteľnosti v obci Šamudovce s.č.100 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Anna Cmárová, Michal Valiska
20000.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania šk.rok 2013/2014 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Mesto Michalovce
64.80 €
Architektonické a stavebné služby KC Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ing.Arch. Martin Hakoš
8470.00 €
Poskytnutie dotácie k projektu "Vypracovanie proj.dokumentácie na rekonštrukciu KC Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
5000.00 €
Výška poskytnutých finančných prostriedjkov na výkon TSP v obci Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti podľa § 50j Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
5709.06 €
Zhotovenie kovovej informačnej tabule Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Juraj Koreň
220.00 €
Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č.538/112/2013/IÚ pa pozemok pod PČS v rámci stavby:"Tlaková kanalizáciaŠamudovce- 1.stavba" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: VVS, a.s.
0.00 €
Prevod hnuteľného majetku získaný z projektu Odb.: Základná škola
Dod.: MPC Prešov
3361.20 €
Audit účtovnej závierky obce za rok 2012 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ing. Martin Šepeľák - audítor
600.00 €
Kúpa hnuteľnej veci: Kniha "Zemplínčata" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ján Lomaga
20.00 €
Uprava ceny spolufinancovania ÚPD na spracovanie návrhu riešenia ÚPO Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Obec Lastomír
754.30 €
Prevádzkovanie miestnych rozvodov verejnej kanalizácie v obci Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: VVS, a.s.
408990.00 €
Postúpenie práv a povinnosti súvisiacich s výkonom funkcie investora na časti stavby TK Šamudovce 1.stavba Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: VVS, a.s.
0.00 €
Kúpna zmluva na pozemok pod PČS za cenu 1 € Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: VVS, a.s.
1.00 €
Darovanie techniky , softvéru a kníh pre ZŠ Odb.: Základná škola
Dod.: ŠPÚ
0.00 €
Realizácia AČ formou menších OS pre obec Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
3.41 €
Postúpenie práv a povinnosti pri výkone funkcie investota na stavbe Splašková kanalizácia Šamudovce 2.stavba Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: VVS, a.s.
0.00 €
Prevádzkovanie, správa a údržba infor.zariadení v obci Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: ARDSYSTÉM, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie fin.prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania v r.2013 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Mesto Michalovce
216.00 €
Dodávka vody z ver.vodovodu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: VVS, a.s.
0.00 €
Architektonické a stavebné služby KC Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ing.Arch. Martin Hakoš
2455.00 €
Dodávka progr.vybavenia ekonom.agendy Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: IFOsoft
79.20 €
Terénna sociálna práca v obci - národný projekt Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
Prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu-výpočtová technika Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: ÚIaPŠ
648.60 €
Poskytnutie licencie k programu a služieb systémová podpora Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: MADE spol. s.r.o.
70.00 €
Výpožička podperných bodov NN vedenia Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Overenie účtovnej závierky obce za rok 2011 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ing. Martin Šepeľák - audítor
600.00 €
Vytvorenie webstránky obce Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: webex media, s.r.o.
120.00 €
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke HM štátu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Obvodný úrad Michalovce
2340.19 €
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzií MRK Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: MPC Prešov
0.00 €
Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
3355.20 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: VSE, a.s.
0.00 €
Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
180.00 €